วันเสาร์, 14 ธันวาคม 2562

แตงกวาทะเล ผู้เสียสละอวัยวะ

แตงกวาทะเล ปลิงทะเล

แตงกวาทะเล หรือ ปลิงทะเล (Sea cucumber) เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ไม่เป็นอันตรายต่อคน สามารถบริโภคได้

มันมีรูปร่างคล้ายไส้กรอกและมีหนามแหลมที่ยืดหยุ่นได้ตามลำตัว และจัดอยู่ในตระกูลเดียวกับพวกดาวทะเล และหอยเม่น

อาหารที่กินคือ อินทรียวัตถุที่อยู่ตามพื้นของทะเล มันจะดูดทรายหรือโคลนเข้าไป แล้วย่อยพวกอินทรีย์วัตถุเหล่านั้น แล้วขับถ่ายโคลนหรือทรายที่ย่อยไม่ได้ออกมา

มันมีความสามารถในการปล่อยพิษที่ชื่อว่า “โฮโลทูริน” ออกมาเพื่อให้ศัตรูในบริเวณเป็นอัมพาต หรือเสียชีวิตได้

นอกจากที่มันพ่นพิษได้แล้ว มันยังสามารถสละอวัยวะภายในของมันเพื่อเป็นอาหารให้กับศัตรูอีกด้วย

โดยมันจะคายอวัยวะภายในของมันออกมาให้ศัตรูกิน โดยอวัยวะนี้สามารถงอกขึ้นใหม่ได้

ขอบคุณข้อมูล: th.wiki