แมวมงคลตามตำราโบราณของไทย คือแมวอะไร?

วิเชียรมาศ มีความหมา…